I konkursboet fanns det tillgångar värda 9.301 mk och skulder 21.724 mk. Bland tillgångarna fanns en tredjedel i Jakob Palms hjulångare Frans jämte tillhörande tre pråmar värderade till 1.000 mk. Isak Erik kunde alltså exportera smör mm. till Sverige på egna båtar. Enligt Vasa tullkammares arkiv var Isak Erik befälhavare på två resor till Umeå med lantmannavaror för Jakob Palm med havre och kött för egen räkning.

 

Enligt Nationalitetscertifikatet givet av Magistraten i Nikolaistad af Storfurstendömet Finland var hjulångaren Frans en klinkerbyggd järnbåt med en längd mellan yttre stäfvarne om 31,17 meter och största bredd mellan yttre sidorna af bordläggningen 3 meter. Fartygets nettodräktighet var 26,37 registerton. Hemorten var Kvevlax socken i Wasa län.

 

Två bilder monteras på liggande vänstersida sida se modell: Modell för sida med pass.jpg

Bild till vänster: Brink Aalto pass.jpg

Bild till höger: Brink baksidan.jpg

Text under högra bilden: Galeasen Aalto har fått pass för resa från Nikolaistad till Vassor. Det var vanligt att frakbåtarna hade Tottesund som lossningsplats, men befälhavaren Isak Brink / Östman född på Brinkbacken i Vassor 1854 var en av dem som kände vattnen och åtog sig transporten ända till Vassor. Hans far köpte en del av ett hemman på Nygård i Österhankmo dit familjen flyttade. Fartygets last är antecknad på passets baksida.

 

Bild: (monteras på uppslagets högra sida): Johan Wasberg grytor 1888.jpg

Text: Att få ett fartyg i kustfart att göra en avstickare till Tottesund eller Vassor bör ha kostat en del och därför krävdes en viss last. I september 1888 har W Wikanden i ångfartyget Necken i Uleåborg lastat varor som skall levereras till Tottesund för lanthandlande J Wasbergs räkning. Wasberg har beställt 58 grytor av olika storlekar och 36 fotpannor och ett paket järnsmide. Grytorna vägde tillsammans något över 700 kg (82 lispund och 25 skålpund). Det stora antalet tyder på partihandel eller också att flera handlande i trakten gått ihop om en beställning. Det är troligt att Maxmohandlaren H H Kagg också gjort beställningar med samma båt. Räkningen på leveransen kom från Uleåborgs Mekanisk Werkstad (inget finska på fakturen).

Bild av HH Kaggs logo om det ryms

 

(Uppgifterna om båtarna och frakterna har tagits fram av Alf Grop)