Vassor bys historiekommitté / Vassor bys förlag. Kommittén lyder under Vassor bys samfällighet.

Historiekommitténs sammansättning 2018 - 2020.

Terminsavslutning hösten 2018 . Från vänster: Viking Åberg (ordf.), Alf Grop (arkivarie), Margareta Lundberg (viceordf.), Bertel Wik (medarbetare utanför kommittén), Gunvor Svarvar, Annel West (suppleant), Alf-Göran Näsman (kassör) och Kjell Herberts (sekr.).


                

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅR 2020

(RÄKENSKAPSPERIODEN 1.12.2019 - 30.11.2020)

Medlemmar/funktionärer

Ordförande Viking Åberg, viceordförande Margareta Lundberg, kassör Alf-Göran Näsman, sekreterare Kjell Herberts, ansvarig för bokförsäljning och arkiv Alf Grop.

Övriga: Gunvor Svarvar och suppleant Annel West

Samfälligheternas verksamhetsgranskare.

Möten

Under verksamhetsåret hölls 8 arbetsmöten, i regel onsdagskvällar kl. 18 - 20.30 i Betesdas vindsvåning i Kuni.

Verksamhet

Under året har arbetet med VBH V framskridit, men med betydligt makligare takt under andra halvåret, då corona-restriktionerna satte punkt för fysiska möten.

Förutom historiken har inspelade intervjuer transkriberats, såsom intervjuer med Viktor och Tekla Wiik, Venla Backman och Robert Forsman och tal i videofilmer som inspelats av Håkan Kuni och Susanne Näsman. Det arbetet fortsätter som sysselsättnings-/terapiprojekt som anordnas av Korsholms kommun. Kommittén har för arbetet fått ett bidrag på 100,90 €

Under året har de 1013 ortnamn i Vassor by, som är deponerade i SLS arkiv, kopierats till byns arkiv och tillsammans med kartor lagts ut på Internet.

Inskriptionen på Anders Johan Nygrens gravsten har förnyats med bidrag från Minnesvårdarna rf (se illustration)

Bertel Wik har i samarbete med Gunvor Svarvar och Edvin Vestergård identifierat gårdar på foton som Emil Rabb tagit på 1940-talet över Uppibyn och Utibyn och fortsätter med byggnader på ett flygfoto från 1930-talet över Vassor. Erik Berg har identifierat byggnader på ett flygfoto över Kuni by från samma tid.

På grundkartorna över byn gjorde kommittén förslag till 54 ändringar. En del ortnamn skulle tas bort och andra läggas till. Resultatet blev magert. Följande godkända ändringar kan dock noteras:

Vikstrand ändrades till Vallbacken

Bjynis fick vi in på kartan

Björnholms Lillgrundet  ändrades till Björnholms Norrevet

Utibyn fick vi in på kartan

Bastuholm i Norribyn togs bort

Smeds fick vi in på kartan

I slutet av november fanns i byns fotoarkiv 2.150 bilder. I och med att Hembygdsförbundet tillsammans med Webbhuset utvecklat ett program kallat Katalogen, som till rimliga kostnader ställs till Hembygdsförbundets medlemsföreningars förfogande, framskrider vårt projekt med att få ut bilderna på Internet i ett program med användarvänliga sökfunktioner. Så snart vissa formaliteter är avklarade ställs också serverutrymme för en hemsida till byns förfogande.

Historiekommitténs mångårige medlem Ester Lundberg har avlidit och en inbetalning gjordes till hennes minne.

Vassor, den 21december 2020

Viking Åberg                                            Kjell Herberts

Ordförande                                              Sekreterae