Vassor bys historiekommitté / Vassor bys förlag. Kommittén lyder under Vassor bys samfällighet.

Historiekommitténs sammansättning 2018 - 2020.

Terminsavslutning hösten 2018 . Från vänster: Viking Åberg (ordf.), Alf Grop (arkivarie), Margareta Lundberg (viceordf.), Bertel Wik (medarbetare utanför kommittén), Gunvor Svarvar, Annel West (suppleant), Alf-Göran Näsman (kassör) och Kjell Herberts (sekr.).


 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅR 2021

(RÄKENSKAPSPERIODEN 1.12.2020 - 30.11.2021)

Medlemmar/funktionärer

Ordförande Viking Åberg, viceordförande Margareta Lundberg, kassör Alf-Göran Näsman, sekreterare Kjell Herberts, ansvarig för bokförsäljning och arkiv Alf Grop.

Övriga: Gunvor Svarvar och suppleant Annel West

Samfälligheternas verksamhetsgranskare.

 

Möten

På grund av coronapandemin låg den kollektiva verksamheten nedlagd fram till den 28 augusti, då arbetsmötena i Betesda, Kuni upptogs varannan vecka. Sju arbetsmöten hölls fram till och med den 30 november. Enskilda ledamöter och främst ordförande Viking Åberg har dock arbetat med dokumentation och intressebevakning under hela verksamhetsåret

Verksamhet

Förutom genomgång av texter och bilder för VBH V kan nämnas följande:

Arbetet med transkribering av videofilmer fortsatte också under pandemin

I början av året blev Vassor bys samfällighet medlem i Hembygdsförbundet vilket gav gratis utrymme för en hemsida. Dessutom ställdes fotoregistreringsprogrammet, katalogen, till byns/historiekommitténs förfogande i början av året. De ca 2100 foton som tidigare varit dokumenterade i ett excel-program fördes över till det nya programmet och blev på det sättet tillgängligt på Vassor bys hemsida. För att täcka kostnaderna fick kommittén ett bidrag från Kvevlax Sparbank om 400 euro.

 

Den 10 december 2020 registrerades vassor.fi genom Hostingpalvelu, där domainnamnet också parkerades. Registreringsavgiften har erlagts av samfälligheten för 5 år och för parkeringen för 2 år. Samfälligheten står som ägare och kassören har fått de lösenord som krävs för underhållet.

Historiekommittén har skött underhållet av hemsidan, men hoppas på hjälp med att få in aktuellt material från Vassor- Kuniområdet. Fotoregistret som den 30 november innehöll 2653 bilder är det som nu drar besökare till hemsidan. Antalet besökare på vassor.fi från den 15 januari till 30 november har varit 5850 och antalet sidöppningar hela 29600. Var femte besök, eller 20 % på hemsidan kommer från Sverige.

Ett register över begravda på Vassor begravningsplats har saknats. Då frågan diskuterades i historiekommittén visade det sig att Alf Grop gjort en förteckning över gravarna med karta. Gunvor Svarvar och Margareta Lundberg har kompletterat med tilläggsuppgifter om de begravda och Viking Åberg har fotograferat och fört in foton av gravstenarna i registret. Historiekommittén står för bearbetningen av uppgifterna. Förteckningen finns på hemsidan och upptar namn på 316 begravda och 186 gravar. Förteckningen har överlåtits till Vassor begravningsplats rf.

Leif Pulin från Vörå har tillsammans med Jukka Harmoinen från Idensalmi gjort en 23 min lång film om dokumenterade och möjliga fornlämningar på Platsberget. Filmen finns tillgänglig med svensk text på vassor.fi.

Viking Åberg har konverterat Vassorspexen från VHS och DVD till mp4 filer. Historiekommittén har bidragit till att nio inspelningar av spexen kunnat doneras till Svenska litteratursällskapet för arkivering, för forskning och framtida intresse. Donator är Wassor ungdomsförening. SLS gör nya kopior som ungdomsförening får ett exemplar av.

  • 1984 Vass i heimani (Lars-Erik Östergård)
  • 1985 Vassorspex (Vidiamo)
  • 1986 Liivi ji in skatt (Vidiamo)
  • 1987 Drömmar förgifta
  • 1988 Plintin po uunsgålvi (början borta)
  • 1989 Vem ska bloås 2 (Malax TV DVD)
  • 1990 Haldin fasaadin (Malax TV DVD)
  • 1991 Stjut po juul (Malax TV) DVD
  • 1996 An kan int na anna en jäär åte (Malax TV DVD)

Vassor och Kuni, den 2 december 2021

 

Viking Åberg                                           Kjell Herberts

Ordförande                                               Sekreterare

                

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅR 2020

(RÄKENSKAPSPERIODEN 1.12.2019 - 30.11.2020)

Medlemmar/funktionärer

Ordförande Viking Åberg, viceordförande Margareta Lundberg, kassör Alf-Göran Näsman, sekreterare Kjell Herberts, ansvarig för bokförsäljning och arkiv Alf Grop.

Övriga: Gunvor Svarvar och suppleant Annel West

Samfälligheternas verksamhetsgranskare.

Möten

Under verksamhetsåret hölls 8 arbetsmöten, i regel onsdagskvällar kl. 18 - 20.30 i Betesdas vindsvåning i Kuni.

Verksamhet

Under året har arbetet med VBH V framskridit, men med betydligt makligare takt under andra halvåret, då corona-restriktionerna satte punkt för fysiska möten.

Förutom historiken har inspelade intervjuer transkriberats, såsom intervjuer med Viktor och Tekla Wiik, Venla Backman och Robert Forsman och tal i videofilmer som inspelats av Håkan Kuni och Susanne Näsman. Det arbetet fortsätter som sysselsättnings-/terapiprojekt som anordnas av Korsholms kommun. Kommittén har för arbetet fått ett bidrag på 100,90 €

Under året har de 1013 ortnamn i Vassor by, som är deponerade i SLS arkiv, kopierats till byns arkiv och tillsammans med kartor lagts ut på Internet.

Inskriptionen på Anders Johan Nygrens gravsten har förnyats med bidrag från Minnesvårdarna rf (se illustration)

Bertel Wik har i samarbete med Gunvor Svarvar och Edvin Vestergård identifierat gårdar på foton som Emil Rabb tagit på 1940-talet över Uppibyn och Utibyn och fortsätter med byggnader på ett flygfoto från 1930-talet över Vassor. Erik Berg har identifierat byggnader på ett flygfoto över Kuni by från samma tid.

På grundkartorna över byn gjorde kommittén förslag till 54 ändringar. En del ortnamn skulle tas bort och andra läggas till. Resultatet blev magert. Följande godkända ändringar kan dock noteras:

Vikstrand ändrades till Vallbacken

Bjynis fick vi in på kartan

Björnholms Lillgrundet  ändrades till Björnholms Norrevet

Utibyn fick vi in på kartan

Bastuholm i Norribyn togs bort

Smeds fick vi in på kartan

I slutet av november fanns i byns fotoarkiv 2.150 bilder. I och med att Hembygdsförbundet tillsammans med Webbhuset utvecklat ett program kallat Katalogen, som till rimliga kostnader ställs till Hembygdsförbundets medlemsföreningars förfogande, framskrider vårt projekt med att få ut bilderna på Internet i ett program med användarvänliga sökfunktioner. Så snart vissa formaliteter är avklarade ställs också serverutrymme för en hemsida till byns förfogande.

Historiekommitténs mångårige medlem Ester Lundberg har avlidit och en inbetalning gjordes till hennes minne.

Vassor, den 21december 2020

Viking Åberg                                            Kjell Herberts

Ordförande                                              Sekreterae